top of page

R Y   K I R K E G Å R D

Ry-13-b-scaled.jpg

På Ry Kirkegård er en afdeling med traditionelle gravsteder omlagt til et nutidigt anlæg med løgplanter, stauder, blomstrende træer og græs i afgrænsende, rumlige enheder, der defineres af takshække.

Ry-11-skaler-scaled-e1577480144542.jpg

På Ry Kirkegård er en eksisterende afdeling i kirkegårdens nordvestlige del omlagt med udgangspunkt i en udviklingsplan for hele den nordlige del af kirkegården, der omfatter omlægning fra traditionelle gravstedesområder, som der er et faldende behov for, til en skovafdeling og en parkafdeling. Inden omlægningen var der traditionelle, individuelle gravsteder på vandrette plateauer, der var adskilt af nedslidte stensætninger, der optog terrænforskelle, og området var karakteriseret af en tæt, mørk og høj stedsegrøn beplantning.
Det nye anlæg er en parkkirkegård med et nutidigt og formelt havepræg, der er disponeret som en hækafgrænset, rumlig helhed med indre lameller af hække og klippede grønne flader i varierende højder og præcise skråninger i en sammenbindende flade af græs. Der er lagt vægt på stor årstidsvariation i staudeplantninger og træer, og med sit lette, åbne og rolige udtryk inviterer området til en varieret anvendelse til bl.a. reflektion, ophold, samtale, fri færdsel og oplevelser.
Opgaven havde stor kompleksitet dels på grund af terrænforhold og tilgængelighedsløsninger og dels på grund af bindinger i forhold til eksisterende gravstedsejernes forskellige valg, hvorfor der sideløbende er projekteret en 1. etape og en langsigtet plan.

Bygherre     Ry Menighedsråd
Areal            3.500 m2
Realiseret   2014
Ydelser        Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                        byggeledelse, tilsyn

bottom of page