top of page

A S M I L D   K I R K E G Å R D

asmild-5.jpg

Asmild Kirkegård er udvidet med et nyt område syd for kirken. Udvidelsen afgrænses af nye kvaderstensmure, diger og beplantninger. Der er gravsteder i parkpræg med blomstrende træer, hække, smukke granitstier, nye lågepartier, belysning mm. 

Asmild Kirkegård er er udvidet omkring kirkepladsen syd for kirken, da kapaciteten på den eksisterende kirkegård nord for kirken var fuldt udnyttet. Fra kirkepladsen er der mod vest udsigt til Klosterskoven, Viborg Domkirke og Søndersø. 
Ligesom den gamle kirkegård fremstår udvidelsen som en selvstændig enhed, der afgrænses af en ny, kløvet kampestensmur og en skovplantning langs Vinkelvej mod øst. Der er foretaget en terrassering af terrænet for at kunne anlægge gravsteder, der i henhold til den kulturhistoriske tradition er orienteret mod øst. 1. etape er etableret med parkpræg og disponeret med tre hækafgrænsede rum, hvorved der er opnået fleksibilitet i forhold til etapedeling og etablering af fremtidige, nye gravstedstyper.

Bygherre     Asmild Menighedsråd
Areal            1. etape 2.300 m2
Anlagt          2004 
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt,                                      byggeledelse og fagtilsyn

bottom of page